Vi phạm pháp luật là gì? Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật ( law violations ) là gì ? Vi phạm pháp luật tiếng Anh là gì ? Các tín hiệu của vi phạm pháp luật ? Các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật ? Phân loại vi phạm pháp luật ? Ví dụ về cấu thành của vi phạm pháp luật ?

Vi phạm pháp luật là một hiện tượng kỳ lạ nguy hại, ảnh hưởng tác động xấu đi và làm mất không thay đổi xã hội. Tính nguy khốn biểu lộ ở chỗ nó xâm hại tới quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cá thể, tổ chức triển khai, xã hội. Vậy những yếu tố cấu thành của 1 hành vi vi phạm pháp luật là gì ?


1. Vi phạm pháp luật là gì ?

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Vi phạm pháp luật tiếng Anh là “Law violation”


2. Các tín hiệu của vi phạm pháp luật :

Dấu hiệu hành vi: Vi phạm pháp luật phải là hành vi của con người, tức là xử sự thực tế, cụ thể của cá nhân hoặc tổ chức nhất định, bởi vì pháp luật được ban hành để điều chỉnh hành vi của các chủ thể mà không điều chỉnh suy nghĩ của họ. Mác đã từng nói: ngoài hành vi của tôi ra, tôi không tồn tại đối với pháp luật, không phải là đối tượng của nó. Vì vậy, phải căn cứ vào hành vi thực tế của các chủ thể mới có thể xác định được là họ thực hiện pháp luật hay vi phạm pháp luật. Hành vi xác định này có thể được thực hiện bằng hành động (ví dụ: Giết người, gây thương tích….) hoặc bằng không hành động (ví dụ: trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế).

* Dấu hiệu trái pháp luật:

Vi phạm pháp luật là hành vi trái với những quy phạm của pháp luật, xâm hại tới những quan hệ xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ – Một hành vi được coi là trái pháp luật khi nó không tương thích với những pháp luật của pháp luật, xâm hại tới quyền của công dân, gia tài của Nhà nước …. Thông thường, một người không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình nếu hành vi đó chưa được pháp luật lao lý. Sự lao lý của pháp luật là cơ sở pháp lý để xác lập tính trái pháp luật trong một hành vi đơn cử – Hành vi của con người hoàn toàn có thể được những quy phạm xã hội khác nhau cùng kiểm soát và điều chỉnh

* Dấu hiệu năng lực trách nhiệm pháp lý:

Hành vi trái pháp luật xác lập do chủ thể có năng lượng hành vi triển khai. Người có năng lượng hành vi là người có năng lực nhận thức, điều khiển và tinh chỉnh được hành vi, việc làm của mình và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hành vi của mình đã triển khai.

* Dấu hiệu lỗi:

Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi của chủ thể. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật nhưng hành vi trái pháp luật đó phải tiềm ẩn lỗi của chủ thể của hành vi. Để xác lập hành vi vi phạm pháp luật phải xem xét cả mặt chủ quan của hành vi, tức là xác lập lỗi của học, biểu hiện trạng thái tâm ý của người triển khai hành vi đó. Trạng thái tâm ý hoàn toàn có thể là cố ý hay vô ý. Lỗi là yếu tố không hề thiếu được để xác lập hành vi vi phạm pháp luật và lỗi cũng là cơ sở để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý so với chủ thể của hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, chỉ những hành vi trái pháp luật mà có lỗi của chủ thể thì mới bị coi là vi phạm pháp luật. Còn trong trường hợp chủ thể thực thi một xử sự có đặc thù trái pháp luật nhưng chủ thể không nhận thức được hành vi của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội hoặc nhận thức được hành vi và hậu quả của hành vi của mình nhưng không điều khiển và tinh chỉnh được hành vi của mình thì không bị coi là có lỗi và không phải là vi phạm pháp luật.

* Dấu hiệu quan hệ xã hội bị xâm hại:

Vi phạm pháp luật là hành vi xâm hại trực tiếp hoặc gián tiếp tới những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, tức là làm biến dạng đi cách xử sự là nội dung của quan hệ pháp luật đó. Cấu thành vi phạm pháp luật là những tín hiệu đặc trưng của một vi phạm pháp luật đơn cử. Vi phạm pháp luật gồm có 4 yếu tố cấu thành là mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể.

Chủ thể của vi phạm pháp luật là cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý và đã thực hiện hành vi trái pháp luật. Mỗi loại vi phạm pháp luật đều có cơ cấu chủ thể riêng tùy thuộc vào mức độ xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

Khách thể của vi phạm pháp luật là quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi trái pháp luật xâm hại tới. Tính chất của khách thể vi phạm pháp luật cũng là một yếu tố đánh giá mức độ nguy hiểm trong hành vi trái pháp luật. Là một trong những căn cứ để phân loại hành vi vi phạm pháp luật

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật gồm lỗi, động cơ, mục đích vi phạm pháp luật:

– Lỗi là một trạng thái tâm ý biểu lộ thái độ xấu đi của chủ thể so với hậu quả xấu trong hành vi của mình ( nhìn thấy trước được hậu quả xấu trong hành vi của mình mà vẫn triển khai ) và trong chính hành vi đó ( hành vi dữ thế chủ động, có ý thức …. ) tại thời gian chủ thể thực thi hành vi trái pháp luật đó. Lỗi được chia thành hai loại : cố ý và vô ý + Lỗi cố ý gồm : Lỗi cố ý trực tiếp : là lỗi của một chủ thể khi triển khai hành vi trái pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong ước cho hậu quả đó xảy ra .

Xem thêm: Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Lấy ví dụ về vi phạm dân sự?

Lỗi cố ý gián tiếp : là lỗi của một chủ thể khi thực thi một hành vi trái pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó, tuy không mong ước tuy nhiên có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra. + Lỗi vô ý gồm : Lỗi vô ý do cẩu thả : là lỗi của một chủ thể đã gây ra hậu quả nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước hành vi của mình hoàn toàn có thể gây ra hậu quả đó, mặc dầu hoàn toàn có thể thấy trước và phải thấy trước hậu quả này. Lỗi vô ý vì quá tự tin : là lỗi của một chủ thể tuy thấy trước hành vi của mình hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội tuy nhiên tin chắc rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc cỏ thể ngăn ngừa được nên mới triển khai và hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội. – Động cơ là cái thôi thúc chủ thể triển khai hành vi vi phạm pháp luật. – Mục đích là hiệu quả sau cuối mà chủ thể vi phạm pháp luật mong đạt tới khi thực thi hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật.

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những biểu lộ ra bên ngoài quốc tế khách quan của vi phạm pháp luật. Nó gồm có hành vi trái pháp luật, sự thiệt hại cho xã hội và quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại cho xã hội, thời hạn, khu vực, công cụ vi phạm. Trước hết phải xác lập xem vấn đề vừa xảy ra có phải do hành vi của con người hay không, nếu phải thì hành vi đó có trái pháp luật không, nếu trái pháp luật thì trái như thế nào. Sự thiệt hại cho xã hội là những tổn thất về vật chất hoặc niềm tin do hành vi trái pháp luật gây ra .

Xem thêm: Hành vi trái pháp luật là gì? Phân biệt hành vi trái pháp luật và vi phạm pháp luật?

Quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại cho xã hội là việc xác lập xem hành vi trái pháp luật có phải là nguyên do trực tiếp dẫn tới sự thiệt hại cho xã hội hay không và sự thiệt hại cho xã hội có phải hiệu quả tất yếu của hành vi trái pháp luật hay không, vì thực tiễn có trường hợp hành vi trái pháp luật không trực tiếp gây ra sự thiệt hại cho xã hội, mà sự thiệt hại đó do nguyên do khác. Ngoài ra con phải xác lập : thời hạn vi phạm pháp luật là giờ, ngày, tháng, năm nào. Địa điểm vi phạm pháp luật là ở đâu. Phương tiện thực thi hành vi vi phạm pháp luật là gì.

– Hành vi trái pháp luật hay còn gọi là hành vi nguy hiểm cho xã hội là hành vi trái với các yêu cầu của pháp luật, nó gây ra hoặc đe dọa gây ra những hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

– Hậu quả nguy khốn cho xã hội : là những thiệt hại về người và của hoặc những thiệt hại phi vật chất khác do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội. – Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy khốn cho xã hội tức là giữa chúng phải có mối quan hệ nội tại và tất yếu với nhau. Hành vi đã tiềm ẩn mầm gây ra hậu quả hoặc là nguyên do trực tiếp của hậu quả nên nó phải xảy ra trước hậu quả về mặt thời hạn ; còn hậu quả phải là hiệu quả tất yếu của chính hành vi đó mà không phải là của một nguyên do khác. – Thời gian vi phạm pháp luật là giờ, ngày, tháng, năm xảy ra vi phạm pháp luật. – Địa điểm vi phạm pháp luật là nơi xảy ra vi phạm pháp luật. – Phương tiện vi phạm pháp luật là công cụ mà chủ thể sử dụng để triển khai hành vi trái pháp luật của mình. Khi xem xét mặt khách quan của vi phạm pháp luật thì hành vi trái pháp luật luôn luôn là yếu tố bắt buộc phải xác lập trong cấu thành của mọi vi phạm pháp luật, còn những yếu tố khác có bắt buộc phải xác lập hay không là tuỳ từng trường hợp vi phạm. Có trường hợp hậu quả nguy hại cho xã hội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy khốn cho xã hội cũng là yếu tố bắt buộc phải xác lập, có trường hợp khu vực vi phạm cũng là yếu tố bắt buộc phải xác lập .

Xem thêm: Vi phạm dữ liệu là gì? Đặc điểm và phân loại vi phạm dữ liệu?


4. Phân loại vi phạm pháp luật :

Vi phạm pháp luật hoàn toàn có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau dựa vào những tiêu chuẩn phân loại khác nhau. Ví dụ, nếu địa thế căn cứ vào đối tượng người tiêu dùng và chiêu thức kiểm soát và điều chỉnh của pháp luật thì hoàn toàn có thể chia vi phạm pháp luật thành những loại tương ứng với những ngành luật như vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật dân sự … Trong khoa học pháp lý Nước Ta phổ cập là cách phân loại vi phạm pháp luật địa thế căn cứ vào đặc thù và mức độ nguy hại cho xã hội của vi phạm pháp luật. Theo tiêu chuẩn này, vi phạm pháp luật được chia thành những loại sau : – Vi phạm pháp luật hình sự ( tội phạm ) : là hành vi nguy khốn cho xã hội, được lao lý trong bộ luật hình sự. Ví dụ : Buôn bán ma túy, giết người, … – Vi phạm pháp luật hành chính : Là hành vi xâm phạm những quy tắc quản lí của nhà nước mà không phải là tội phạm. VD : Trốn thuế, làm hư hỏng thất thoát gia tài của nhà nước … – Vi phạm pháp luật dân sự : Là hành vi trái pháp luật, xâm hại đến những quan hệ gia tài ( quan hệ chiếm hữu, vận động và di chuyển gia tài … ) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ như quyền tác giả, quyền chiếm hữu công nghiệp. VD : Tranh chấp đất đai nhà cửa, thừa kế, di chúc … ..

Xem thêm: Ủy ban pháp luật là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban pháp luật?

– Vi phạm kỉ luật : Là những hành vi trái với những qui định, qui tắc, qui chế, xác lập trật tự, kỉ luật trong nội bộ cơ quan, nhà máy sản xuất, trường học. VD : Cán bộ, công chức, viên chức làm sai thẩm quyền, không chấp hành đúng lao lý lao động …


5. Ví dụ về cấu thành của vi phạm pháp luật :

Tình huống

– Tháng 9/2008, Bộ tài nguyên môi trường tự nhiên đã phát hiện ra vấn đề sai phạm của công ty Bột ngọt Vedan ( Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vedan Nước Ta ). – Theo đó thì công ty Vedan đã hằng ngày sả nước thải bẩn ( chưa qua giải quyết và xử lý ) trực tiếp ra sông Thị Vải ( Đồng Nai ) suốt 14 năm qua kể từ khi đi vào hoạt động giải trí ( 1994 ) : khoảng chừng 45000 m3 / 1 tháng. – Hành động này gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, gây chết những sinh vật sống ở sông này và tác động ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe thể chất người dân ven sông …

Cấu thành vi phạm pháp luật

– Chủ thể vi phạm : + Công ty Vedan ( thuộc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vedan Nước Ta ) là một công ty thực phẩm với 100 % vốn góp vốn đầu tư Đài Loan. + Được kiến thiết xây dựng từ năm 1991. + Có giấy phép hoạt động giải trí từ năm 1994. Dẫn đến, là một tổ chức triển khai có rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý khi triển khai hành vi trái pháp luật này. – Mặt chủ quan : + Lỗi : là lỗi cố ý gián tiếp. Vì, Công ty Vedan khi thực thi hành vi này thì nhận thấy trước hậu quả, tuy không mong ước nhưng vẫn để hậu quả xảy ra. + Mục đích : nhằm mục đích giảm bớt ngân sách giải quyết và xử lý nước thải. Theo lao lý thì công ty Vedan phải góp vốn đầu tư khoảng chừng 1 chục triệu để giải quyết và xử lý 1 m3 dịch thải đậm đặc. Đáng ra phải chi từ 15 % – 20 % vốn góp vốn đầu tư cho việc giải quyết và xử lý nước thải thì Công ty Vedan chỉ dành 1,5 % vốn cho việc đó. – Khách thể : Việc làm của công ty Vedan đã xâm hại đến những quy tắc quản trị nhà nước : vi phạm trật tự quản trị nhà nước, làm tổn hại đến những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. – Mặt khách quan : + Hành vi nguy khốn : sả nước thải bẩn chưa qua giải quyết và xử lý ra sông Thi Vải : 45000 m3 / 1 tháng. Đây là hành vi trái pháp luật hành chính.

+ Hậu quả: dòng sông bị ô nhiễm nặng, phá hủy môi trường sống và làm thủy sản chết hàng loạt, gây thiệt hại cho các hộ nuôi thủy sản và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân sống ven sông. Những thiệt hại đó do hành vi trái pháp luật của công ty Vedan gây ra trực tiếp và gián tiếp.

+ Thời gian : 14 năm ( từ năm 1994 – 2008 ). + Địa điểm : sông Thị Vải ( thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh ). + Phương tiện : sử dụng mạng lưới hệ thống ống sả ngầm.

Xem thêm :  Đường bộ tiếng Anh là gì? Các từ, cụm từ có liên quan?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *