Tổng hợp 5 mẫu giấy ủy quyền cá nhân thông dụng và mới nhất 2018

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân hot nhất hiện thời được sử dụng cho các công việc cần ủy quyền cho người khác thay mình tham gia các giao dịch mua bán tốt sử dụng theo đúng lao lý của quy định. Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý ghi nhận việc người ủy quyền sai bảo người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền có thể cần dùng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay thế cho công ty. Để biết cụ thể về mẫu giấy ủy quyền mới ra hiện nay, mời Anh chị tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Thực ra mẫu giấy ủy quyền cá nhân thì cũng có thể có người tự nghĩ ra mà cũng có người lựa chọn tìm kiếm các mẫu có sẵn trên mạng hoặc ở các khu vực ủy ban xã hoặc phường để lấy mẫu .Nhưng để mà tiết kiệm thời gian và công sức thì bạn chỉ cần lựa chọn các bản mẫu này và đưa ra in là xong không cần phải ra xã hay đi tìm kiếm ở đâu .

Dưới đây là tổng hợp  5 mẫu giấy ủy quyền cá nhân thông dụng nhất :

 1. Mẫu giấy ủy quyền thông dụng 1

  Mẫu tham khảo 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —–ooo0ooo—–

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

   

  Bên ủy quyền (Bên A):

  Ông (Bà): …………….

  Chức danh: ………….

  Là người đại diện theo pháp luật của …………

  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………..

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………….

   

  Bên nhận ủy quyền (Bên B):

  Ông (Bà): ………………………..

  Ngày sinh: …………………

  Chứng minh nhân dân số: …………..

  Do Công an……………………                           Cấp ngày: ……/…./……..

  Chỗ ở hiện tại: ………………………………………….

  ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

  Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

  Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

  ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

  Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
  2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
  3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

  ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
  3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

  ….., ngày …… tháng …… năm 2012

  Bên ủy quyền

  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   

   

  Bên nhận ủy quyền

  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  (Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)

  Các bạn nên nhớ chỉ cần copy ra bản Word và chỉnh sửa điền tên và in ra nhé .

 2. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân 2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————– o0o —————–

  GIẤY ỦY QUYỀN

  (Dành cho cá nhân)

  – Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  – Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

  ……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

  I. BÊN ỦY QUYỀN:

  Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

  Số CMND: …………….cấp ngày: …………nơi cấp:………………………………………………………..

  Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………..

  II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

  Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

  Số CMND: ………………cấp ngày: …………nơi cấp:……………………………………………………….

  Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………

  III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  IV. CAM KẾT

  – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

  – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

  Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

  BÊN ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên)
  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên)

   

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân 3

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc     

  …….o0o…….

   

  GIẤY UỶ QUYỀN

   

  Hôm nay, ngày … tháng …  năm …,tại … , địa chỉ: ……………………………….

  Tôi là: ……………..sinh năm: ……., chứng minh nhân dân/căn cước công dân số …………… do … cấp ngày ../…/….., hộ khẩu thường trú tại: ……………….

  Tôi lập Giấy uỷ quyền này với nội dung như sau:

  1. Tôi là người …………………………………………….
  2. Bằng giấy ủy quyền này, tôi uỷ quyền cho ông/bà ……..  sinh năm ………. , chứng minh nhân dân/căn cước công dân số ………  do ………… cấp ngày ……………  , hộ khẩu thường trú tại … .
  3. Nội dung ủy quyền : Ông/ bà … được thay mặt tôi …
  4. Thời hạn ủy quyền là ………… kể từ ngày ký Giấy ủy quyền này.

  Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung được tôi uỷ quyền ghi trong Giấy uỷ quyền này.

  Tôi đã đọc lại nguyên văn Giấy uỷ quyền này, đã hiểu rõ nội dung và ký dưới đây để làm bằng chứng.

   

  NGƯỜI ỦY QUYỀN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ……………………………………

   

 4. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân 4

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc     

  …….o0o…….

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

  Hôm nay, ngày … tháng …năm…. Tại…. 

  Chúng tôi gồm có:

  Bên ủy quyền (Bên A):

  Công ty: ……………………………………….

  Đại diện: ……………………………………….

  Chức danh: …………………………………..

  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………

  Mã số thuế số: ………………………………

   

  Bên nhận ủy quyền (Bên B):

  Ông (Bà): …………………..

  Ngày sinh: …………………..

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………..

  Cơ quan cấp: …………..                                 Cấp ngày: …………….

  Chỗ ở hiện tại: ………………..

   

  Sau khi thảo luận, Hai Bên thống nhất ký kết Giấy ủy quyền với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

  ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

  Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây: …

   

  ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

  Giấy ủy quyền có thời hạn kể từ ngày … đến ngày …

   

  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  • Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
  • Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên.
  • Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
  • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

   

  ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  • Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
  • Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
  • Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

   

  Bên ủy quyền

  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  ……………………….

   

  Bên nhận ủy quyền

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   ……………………………..

   

   

   

   

   

 5. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân 5

   

Đó là tổng hợp các mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho mọi người lựa chọn và tham khảo có thể copy về bản Word về chỉnh sửa rồi in ra để sử dụng .Nếu cảm thấy có ích vui lòng like share nhé mọi người để ủng hộ cho daydore.com

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *