Kiêm nhiệm là gì? Cách tính và chi trả phụ cấp kiêm nhiệm?

Kiêm nhiệm là gì ? Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm ? Quy định về chi trả phụ cấp kiêm nhiệm ? Chi trả phụ cấp, cách tính phụ cấp trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ theo lao lý mới nhất .

Phụ cấp kiêm nhiệm là phụ cấp lương cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người thao tác trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác làm việc trình độ, nhiệm vụ vừa giữ hai hay nhiều chức vụ chỉ huy cùng một lúc nhưng mới chỉ hưởng lương trình độ, nhiệm vụ.

1. Kiêm nhiệm là gì?

Kiêm nhiệm hay chức vụ kiêm nhiệm hay là chế độ kiêm nhiệm là một cách phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc các hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam. Người được phân công kiêm nhiệm chức vụ, kiêm nhiệm công việc sẽ được trả thêm một khoản phụ cấp kiêm nhiệm.

2. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Theo lao lý tại Điều 3 có chỉ rõ nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ chỉ huy, nguyên tắc trả lương và triển khai chính sách tiền lương theo hướng dẫn tại Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của nhà nước về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phát hành ngày 14 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực hiện hành từ ngày 04 tháng 01 năm 2005. Về mặt nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ chỉ huy. Đối với những lao động có chức vụ trong khu vực nhà nước nếu đã hưởng lương chức vụ thì không hưởng phụ cấp chức vụ. Các đối tượng người dùng là cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ chỉ huy trải qua những hình thức bầu cử hoặc chỉ định sẽ được xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức vụ chỉ huy hiện đang giữ. Trong trường hợp cá thể kiêm nhiệm nhiều chức vụ chỉ huy không giống nhau thì vận dụng khi xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức vụ chỉ huy cao nhất. Đối với lao động hợp đồng, hai khoản này vẫn hoàn toàn có thể vận dụng đồng thời do thỏa thuận hợp tác của những bên. Chỉ được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm khi trong trường hợp cá thể giữ chức vụ chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác mà cơ quan, đơn vị chức năng, mà cá thể này đã vào biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm. Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ được trả cùng kì lương tháng, tính theo lương tối thiểu và thông số phụ cấp hoặc do thỏa thuận hợp tác của những bên. Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm gồm có nhiều mức, cao hay thấp nhờ vào vào chức vụ đảm nhiệm và loại, cấp cơ quan, hạng doanh nghiệp địa thế căn cứ theo phụ cấp lương kiêm nhiệm.

3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo:

Các đối tượng người dùng đang kiêm nhiệm những chức vụ chỉ huy trải qua hình thức bầu cử hoặc chỉ định ở một cơ quan, đơn vị chức năng, đồng thời được bầu cử hoặc được chỉ định kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác mà cơ quan, đơn vị chức năng khác đã vào biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động giải trí kiêm nhiệm. Cũng tương tự như phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm, phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm cũng có những điểm giống và khác nhau với phụ cấp kiêm nhiệm. Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm là phụ cấp lương cho người lao động vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm việc làm trình độ, nhiệm vụ, kỹ thuật vừa kiêm nhiệm công tác làm việc quản trị không thuộc chức vụ chỉ huy hoặc làm việc làm yên cầu nghĩa vụ và trách nhiệm cao chưa được xác lập mức lương.

4. Mức phụ cấp và cách tính trả chế độ phụ cấp kiêm nhiệm:

Mức phụ cấp và cách tính trả chính sách phụ cấp kiêm nhiệm so với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác : Căn cứ theo lao lý tại Thông tư số 78/2005 / TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai chính sách phụ cấp kiêm nhiệm so với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác lao lý phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác được tính bằng 10 % mức lương chức vụ hoặc mức lương trình độ, nhiệm vụ cộng với phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) hiện hưởng của người giữ chức vụ chỉ huy kiêm nhiệm .. Cách tính trả phụ cấp được vận dụng theo công thức : Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm = Hệ số lương chức vụ hoặc thông số lương trình độ, nhiệm vụ + thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy và % phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng của người giữ chức vụ chỉ huy kiêm nhiệm x Mức lương tối thiểu chung x 10 %. Áp dụng từ tháng được giữ chức vụ chỉ huy kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác, trả cùng kỳ lương hàng tháng và loại ra ngoài khi tính hưởng chính sách bảo hiểm xã hội .

5. Mức phụ cấp đối sỹ quan:

Thông tư 25/2007 / TT-BQP triển khai chính sách phụ cấp kiêm nhiệm so với sĩ quan kiêm nhiệm chức danh chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác do Bộ Quốc phòng phát hành, phát hành ngày 12 tháng 02 năm 2007, có hiệu lực hiện hành từ ngày 13 tháng 03 năm 2007. Đối với sỹ quan hưởng phụ cấp kiêm nhiệm được tính bằng công chức : Bằng 10 % mức lương cấp hàm + với phụ cấp chức vụ chỉ huy. Công thức được xác lập : Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh = Hệ số lương cấp hàm + với thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy hiện hưởng x Mức lương cơ sở x 10 %.

6. Nguyên tắc và cách tính trả:

– Sĩ quan đang giữ chức vụ chỉ huy ở một cơ quan, đơn vị chức năng, sĩ quan đang giữ chức vụ chỉ huy đứng đầu ở một cơ quan, đơn vị chức năng trong quân đội chỉ hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời hạn công tác làm việc những chức vụ đó. Nếu chức vụ chỉ huy đó chấm hết vì bất kể một do nào như không bổ nhiệm, bãi nhiệm thì tháng tiếp theo sẽ không được hưởng nữa. – Sĩ quan đang giữ chức vụ chỉ huy ở một cơ quan, đơn vị chức năng, sĩ quan đang giữ chức vụ chỉ huy đứng đầu ở một cơ quan, đơn vị chức năng trong quân đội thuộc biên chế trả lương vận dụng theo chính sách kinh tế tài chính hiện hàng của cơ quan, đơn vị chức năng nào thì cơ quan, đơn vị chức năng đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm, được tính khởi đầu từ khi có quyết định hành động bổ nhiệm chức danh khác có hiệu lực hiện hành thi hành. – Mức phụ cấp kiêm nhiệm không được tính vào lương khi tham gia bảo hiểm xã hội. Ví dụ : Trong 1 cơ quan có 5 phòng trình độ nhiệm vụ, cán bộ Nguyễn Văn B đã giữ chức vụ là phó trưởng phòng của 1 phòng X. Bây giờ được bầu cử thêm 1 chức vụ trưởng phòng Y khác thì sẽ không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Bởi vì, trong một cơ quan, đơn vị chức năng có 5 phòng trình độ nhiệm vụ, cán bộ Nguyễn Văn B đã giữ chức vụ là phó trưởng thường trực 1 phòng, nay cán bộ Nguyễn Văn B này được đơn vị chức năng bầu cử thêm 1 chức vụ trưởng phòng khác trong chính cơ quan đó. Căn cứ theo lao lý tại Điều 3 Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP, để anh Nguyễn Văn B được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm thì anh B phải rơi vào trường hợp được chỉ định hoặc được bầu cử giữ hai chức vụ chỉ huy khác nhau tại hai cơ quan, đơn vị chức năng khác nhau mà cơ quan, đơn vị chức năng đó được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu thì sẽ được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

7. Tiền lương kiêm nhiệm của công chức, viên chức:

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư chi đoàn được hưởng phụ cấp gì?

Xin Luật sư tư vấn : Có thể vận dụng văn bản quy phạm pháp luật nào để tính chính sách tiền lương kiêm nhiệm của công chức, viên chức. Cụ thể : 01 công chức, viên chức nhân viên cơ quan cấp trên kiêm thêm trách nhiệm công chức, viên chức nhân viên của một đơn vị chức năng cấp dưới thì tính tiền lương kiêm nhiệm như thế nào ? Trân trọng cảm ơn !

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung ứng, bạn không nói rõ chức vụ, chức vụ của người kiêm nhiệm và chức vụ kiêm nhiệm, nên việc xác lập phụ cấp, chính sách so với việc kiêm nhiệm triển khai như sau :

Thứ nhất, đối với trường hợp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo:

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chỉ huy được lao lý tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP như sau : “ 2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chỉ huy : Áp dụng so với những đối tượng người tiêu dùng đang giữ chức vụ chỉ huy ( bầu cử, chỉ định ) ở một cơ quan, đơn vị chức năng, đồng thời được bầu cử hoặc được chỉ định kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác mà cơ quan, đơn vị chức năng này được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động giải trí kiêm nhiệm. Mức phụ cấp bằng 10 % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ chỉ huy cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp. ”

Xem thêm: Phụ cấp kiêm nhiệm đối với giáo viên kiêm thư ký hội đồng trường

Mức phụ cấp và cách tính trả theo lao lý tại Mục III Thông tư 78/2005 / TT-BNV như sau : “ III. MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH TRẢ 1. Mức phụ cấp : Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác được tính bằng 10 % mức lương chức vụ hoặc mức lương trình độ, nhiệm vụ cộng với phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) hiện hưởng của người giữ chức vụ chỉ huy kiêm nhiệm. 2. Cách tính trả phụ cấp. a ) Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác được xác lập bằng công chức sau : b ) Người giữ chức vụ chỉ huy kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị chức năng nào thì cơ quan, đơn vị chức năng đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó kể từ tháng được giữ chức vụ chỉ huy kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơnvị khác từ nguồn kinh phí đầu tư của cơ quan, đơn vị chức năng theo chính sách kinh tế tài chính hiện hành. c ) Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. ”

Xem thêm: Cấp phó kiêm nhiệm cấp trưởng hưởng lương và phụ cấp thế nào?

Thứ hai, trường hợp kiêm nhiệm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo thì thực hiện chi trả phụ cấp theo quy định tại Thông tư 05/2005/TT-BNV như sau:

“I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm vận dụng so với cán bộ, công chức ( kể cả công chức dự bị ), viên chức, những người đang trong thời hạn tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của những cơ quan nhà nước và những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước, do đặc thù, đặc thù của nghề hoặc việc làm yên cầu nghĩa vụ và trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác làm việc quản trị nhưng không thuộc chức vụ chỉ huy do bầu cử và do chỉ định ( không thuộc đối tượng người tiêu dùng hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy ).

II. MỨC PHỤ CẤP VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Mức phụ cấp Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm gồm 4 mức : 0,5 ; 0,3 ; 0,2 và 0,1 so với mức lương tối thiểu chung. Theo mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng / tháng thì những mức tiền phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm thực thi từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 như sau :

2. Đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc:

a ) Mức 1, thông số 0,5 ; vận dụng so với :

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của những phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 2, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 3, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 5 thuộc Bệnh viện Hữu nghị và phòng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ương phía Nam thuộc Bệnh viện Thống nhất ; Lái xe ship hàng những chức vụ từ Phó Thủ tướng nhà nước và tương tự trở lên. b ) Mức 2, thông số 0,3 vận dụng so với : Trạm trưởng, Trại trưởng những trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản ; Trạm trưởng, Trại trưởng những trạm, trại nuôi trồng cây con, thuốc quý và hiếm để điều tra và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dược khoa và làm thuốc ; Cán bộ, viên chức trực tiếp quản lý và vận hành, bảo trì máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, người giải quyết và xử lý mẫu và nguồn phóng xạ kín, hở, bảo đảm an toàn phóng xạ ; Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của Ban Bảo vệ, chăm nom sức khoẻ những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của những khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu và trực tiếp Giao hàng cấp cứu bệnh nhân tại trạm cấp cứu 05 ;

Xem thêm: Hưởng phụ cấp chức vụ có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Giáo viên và cán bộ quản trị giáo dục thuộc biên chế trả lương của những trường chuyên biệt ;

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6557

Giáo viên được cử làm Tổng đảm nhiệm ( chuyên trách và bán chuyên trách ) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường đại trà phổ thông hạng I ; Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao Quốc gia ; Lái xe ship hàng chức vụ Bộ trưởng và tương tự ; Trưởng kho vật tư nổ, nhân viên cấp dưới đáp ứng vật tư nổ. c ) Mức 3, thông số 0,2 vận dụng so với : Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng những trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản ; Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng những trạm, trại nuôi trồng cây con, thuốc quý và hiếm để điều tra và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dược khoa và làm thuốc ; Cán bộ, viên chức bảo vệ, luân chuyển, thao tác với những mẫu và nguồn phóng xạ kín và hở ; kiểm tra độ phóng xạ khu vực máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C và TT đo phóng xạ ; ship hàng công tác làm việc bảo đảm an toàn máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, vệ sinh khu vực máy, kho nguồn và TT đo phóng xạ ; Tổ trưởng những ngành địa chất, khí tượng thuỷ văn, khảo sát, đo đạc, trồng rừng và tìm hiểu rừng ; Trưởng kho tàng trữ tài liệu, thư viện, Trưởng kho tàng trữ dữ gìn và bảo vệ, phục chế hiện vật trong những kho lưu trữ bảo tàng hạng II trở lên, kho khu di tích lịch sử Phủ quản trị ; Trưởng kho tàng trữ tài liệu thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước ; Trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia ; Trưởng kho, Trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện ; Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của những trại điều dưỡng thương bệnh binh nặng, bệnh viện điều trị, trại nuôi dưỡng người tinh thần, bệnh phong ; Giáo viên được cử làm Tổng đảm nhiệm ( chuyên trách và bán chuyên trách ) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường đại trà phổ thông hạng II ; Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của Bệnh viện Hữu nghị ; Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao tỉnh, ngành, thành phố thường trực Trung ương ; Bác sĩ, kỹ thuật viên y học thể dục, thể thao ở đội tuyển Quốc gia làm công tác làm việc kiểm tra, theo dõi, chăm nom, hồi sinh sức khoẻ cho những vận động viên ; Lái xe ship hàng những chức vụ Thứ trưởng, quản trị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương và tương tự ; Phó trưởng kho vật tư nổ. d ) Mức 4, thông số 0.1 vận dụng so với : Phó trưởng kho tàng trữ tài liệu, thư viện, Phó trưởng kho tàng trữ dữ gìn và bảo vệ, phục chế hiện vật trong những kho lưu trữ bảo tàng hạng II trở lên, kho khu di tích lịch sử Phủ quản trị ; Trưởng kho tàng trữ tài liệu, thư viện Trưởng kho tàng trữ dữ gìn và bảo vệ, phục chế và ra mắt hiện vật trong những kho lưu trữ bảo tàng ; Phó trưởng kho, Phó trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện ; Giáo viên được cử làm Tổng đảm nhiệm ( chuyên trách và bán chuyên trách ) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường đại trà phổ thông hạng III ; Cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở những trạm, bệnh viện, viện phụ sản, những khoa sản ở bệnh viện đa khoa và ở TT y tế ; Cán bộ, viên chức y tế trực tiếp làm kiểm nghiệm thuốc ;

Bác sĩ, kỹ thuật viên y học thể dục, thể thao ở đội tuyển cấp ngành, tỉnh làm công tác kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho các vận động viên;

Nhân viên bảo vệ, thủ kho vật tư nổ ; Thủ quỹ cơ quan, đơn vị chức năng ; Tổ trưởng những ngành còn lại. ”

Xem thêm :  Dịch vụ Thành lập công ty tại Quận 6 như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *