Bản chất của pháp luật là gì? Bản chất và thuộc tính của pháp luật?

Bản chất của pháp luật là gì ? Bản chất của pháp luật ( The nature of the law ) trong tiếng Anh là gì ? Phân tích thực chất và thuộc tính của pháp luật ?

Pháp luật được hiểu là mạng lưới hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước phát hành và bảo vệ triển khai, bộc lộ ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội. Đây không chỉ là giải pháp giúp không thay đổi xã hội mà còn là tác nhân để kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ xã hội đa phần của bất kể vương quốc nào.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568


1. Bản chất của pháp luật là gì?

Theo các quan điểm thần học và quan điểm tư sản thì Pháp luật không có thuộc tính riêng. Bản chất Pháp luật của quan điểm thần học gắn liền với thực chất của Người nắm quyền ( người đại diện thay mặt đấng siêu nhiên ). Pháp luật của quan điểm tư sản là bộc lộ ý chí của tổng thể mọi người trong xã hội, do đó không mang tính giai cấp. Trái với các quan điểm trên, quan điểm học thuyết Mác – Lênin cho rằng thực chất Pháp luật mang thuộc tính giai cấp và thuộc tính xã hội. Theo học thuyết Mác – Lênin, pháp luật chỉ phát sinh tồn tại và tăng trưởng trong xã hội có giai cấp. Bản chất của pháp luật biểu lộ ở tính giai cấp của nó, không có “ pháp luật tự nhiên ” hay pháp luật không mang tính giai cấp.

2. Phân tích bản chất và thuộc tính của pháp luật:

2.1. Bản chất của pháp luật:

Pháp luật mang tính giai cấp Học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật lần tiên phong trong lịch sử dân tộc, đã lý giải một cách đúng đắn khoa học về thực chất của pháp luật và những mối quan hệ của nó với các hiện tượng kỳ lạ khác trong xã hội có giai cấp. Theo học thuyết Mác-Lênin, pháp luật chỉ phát sinh tồn tại và tăng trưởng trong xã hội có giai cấp. Bản chất của pháp luật bộc lộ ở tính giai cấp của nó, không có “ pháp luật tự nhiên ” hay pháp luật không mang tính giai cấp. Tính giai cấp của pháp luật bộc lộ trước hết ở chỗ, pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị. C.Mác và Ănghen khi điều tra và nghiên cứu về pháp luật tư sản đã đi đến Tóm lại : Pháp luật tư sản chẳng qua chỉ là ý chí của giai cấp tư sản được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung của nó là do điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt vật chất của giai cấp tư sản quyết định hành động. Nhờ nắm trong tay quyền lực tối cao nhà nước, giai cấp thống trị đã trải qua nhà nước để biểu lộ ý chí của giai cấp mình một cách tập trung chuyên sâu, thống nhất và hợp pháp hóa thành ý chí của nhà nước, ý chí đó được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành. Nhà nước phát hành và bảo vệ cho pháp luật được thực thi, thế cho nên pháp luật là những quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc so với mọi người. Trong xã hội có giai cấp sống sót nhiều loại quy phạm khác nhau, biểu lộ ý chí và nguyện vọng của các giai cấp, các lực lượng xã hội khác nhau, nhưng chỉ có một mạng lưới hệ thống pháp luật thống nhất chung cho hàng loạt xã hội. Tính giai cấp của pháp luật còn bộc lộ ở mục tiêu kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ xã hội. Mục đích của pháp luật trước hết nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp, những tầng lớp trong xã hội. Vì vậy, pháp luật là tác nhân để kiểm soát và điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm mục đích hướng các quan hệ xã hội tăng trưởng theo một “ trật tư ” tương thích với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố vị thế của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó, pháp luật chính là công cụ để triển khai sự thống trị giai cấp. Bản chất giai cấp là thuộc tính chung của bất kể kiểu pháp luật nào nhưng mỗi kiểu pháp luật lại có những nét riêng và cách bộc lộ riêng. Ví dụ : Pháp luật chủ nô công khai minh bạch quy định quyền lực tối cao vô hạn của chủ nô, thực trạng vô quyền của nô lệ. Pháp luật phong kiến công khai minh bạch quy định độc quyền, đặc lợi của địa chủ phong kiến, cũng như quy định các chế tài khắc nghiệt dã man để đàn áp nhân dân lao động. Trong pháp luật tư sản thực chất giai cấp được bộc lộ một cách thận trọng, phức tạp dưới nhiều hình thức như quy định về mặt pháp lý những quyền tự do, dân chủ … nhưng thực ra pháp luật tư sản luôn biểu lộ ý chí của giai cấp tư sản và mục tiêu trước hết nhằm mục đích ship hàng quyền lợi cho giai cấp tư sản. Pháp luật xã hội chủ nghĩa biểu lộ ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là công cụ để kiến thiết xây dựng một xã hội mới trong đó mọi người đều được sống tự do, bình đẳng, công minh xã hội được bảo vệ. Tính xã hội của pháp luật Pháp luật do nhà nước, đại diện thay mặt chính thức của toàn xã hội phát hành nên nó còn mang đặc thù xã hội. Nghĩa là, ở mức độ ít hay nhiều ( tùy thuộc vào thực trạng trong mỗi quá trình đơn cử ), pháp luật còn bộc lộ ý chí và quyền lợi của các giai tầng khác trong xã hội. Ví dụ : Pháp luật tư sản Ơ quy trình tiến độ đầu, sau khi cách mạng tư sản thắng lợi, bên cạnh việc bộc lộ ý chí của giai cấp tư sản còn bộc lộ nguyện vọng dân chủ và quyền lợi của nhiều những tầng lớp khác trong xã hội. Trong quy trình tăng trưởng tiếp theo, tùy theo tình hình đơn cử, giai cấp tư sản đã kiểm soát và điều chỉnh mức độ bộc lộ đó theo ý chí của mình để pháp luật hoàn toàn có thể “ thích ứng ” với điều kiện kèm theo và toàn cảnh xã hội đơn cử. Đối với pháp luật xã hội chủ nghĩa cũng vậy, bên cạnh việc pháp luật bộc lộ ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự chỉ huy của Đảng, trong những điều kiện kèm theo và thực trạng đơn cử của mỗi thời kỳ ( mỗi quy trình tiến độ nhất định của quy trình tăng trưởng ), cũng phải tính đến ý chí và quyền lợi của các những tầng lớp khác. Như vậy, pháp luật là một hiện tượng kỳ lạ vừa mang tính giai cấp lại vừa biểu lộ tính xã hội. Hai thuộc tính này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Xét theo quan điểm mạng lưới hệ thống, không có pháp luật chỉ biểu lộ duy nhất tính giai cấp ; ngược lại, cũng không có pháp luật chỉ bộc lộ tính xã hội.

Tuy nhiên mức độ đậm, nhạt của hai tính chất đó của pháp luật rất khác nhau và thường hay biến đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội, đạo đức, quan điểm, đường lối và các trào lưu chính trị xã hội trong mỗi nước, ở một thời kỳ lịch sử nhất định.

Từ sự nghiên cứu và phân tích trên hoàn toàn có thể định nghĩa pháp luật là mạng lưới hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước phát hành và bảo vệ triển khai, thể. hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tô kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ xã hội. Để lý giải rõ thực chất của pháp luật còn thiết yếu phải nghiên cứu và phân tích các mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế tài chính, chính trị. đạo đức và nhà nước.

2.2. Thuộc tính của pháp luật:

Là những đặc trưng cơ bản của Pháp luật, nếu Pháp luật không có những đặc tính này Pháp luật có sống sót trong xã hội cũng không ý nghĩa. Pháp luật có những đặc tính sau : Tính quy phạm thông dụng Trong xã hội cách hành xử của mỗi người trong cùng một quan hệ hoàn toàn có thể khác nhau do vậy nhằm mục đích hướng hành vi của mọi người theo cách xử sự chung tương thích với quyền lợi Nhà nước và xã hội, Nhà nước đã đặt ra Pháp luật vì tính quy phạm Pháp luật là nhằm mục đích chỉ ra cách xử sự mà mọi người phải theo trong trường hợp hay trường hợp nhất định. Ngoài Pháp luật các quy phạm khác trong xã hội như quy tắc đạo đức, luân lý, tôn giáo … cũng có tính quy phạm nhưng khác với các quy phạm xã hội, tính quy phạm của Pháp luật mang tính phổ cập rộng khắp đến toàn bộ các thành viên trong xã hội. Tính cưỡng chế Là những đặc trưng cơ bản của Pháp luật, nếu Pháp luật không có những đặc tính này Pháp luật có sống sót trong xã hội cũng không ý nghĩa. Pháp luật có những đặc tính sau : Tính quy phạm thông dụng Trong xã hội cách hành xử của mỗi người trong cùng một quan hệ hoàn toàn có thể khác nhau do vậy nhằm mục đích hướng hành vi của mọi người theo cách xử sự chung tương thích với quyền lợi Nhà nước và xã hội, Nhà nước đã đặt ra Pháp luật vì tính quy phạm Pháp luật là nhằm mục đích chỉ ra cách xử sự mà mọi người phải theo trong trường hợp hay trường hợp nhất định. Ngoài Pháp luật các quy phạm khác trong xã hội như quy tắc đạo đức, luân lý, tôn giáo … cũng có tính quy phạm nhưng khác với các quy phạm xã hội, tính quy phạm của Pháp luật mang tính thông dụng rộng khắp đến tổng thể các thành viên trong xã hội. Tính cưỡng chế Đây là một thuộc tính biểu lộ thực chất của Pháp luật, nếu Pháp luật không có tính cưỡng chế thì dù Pháp luật có sống sót hay không vẫn không có ý nghĩa vì trong xã hội luôn có những người không nghiêm chỉnh tuân thủ Pháp luật mà còn tìm cách chống lại các quy định của Pháp luật, do vậy những quy tắc xử sự đặt ra trong luật bắt buộc mọi người phải thực thi và nó được bảo vệ bằng các hình thức chế tài của Nhà nước. Tính tổng quát Tính chất này ở Pháp luật biểu lộ khi Pháp luật đặt ra những quy tắc xử sự cho một trường hợp, thực trạng nhất định mà bất kể ai rơi vào những trường hợp, thực trạng đó đều phải vận dụng những quy tắc mà Pháp luật đã đặt ra, mọi người đều bình đẳng như nhau, đều chịu sự tác động ảnh hưởng của Pháp luật.

Tính hệ thống

Pháp luật gồm có nhiều quy định khác nhau nhưng tổng thể đều được sắp xếp theo một trật tự, thứ bậc, thống nhất với nhau trong một mạng lưới hệ thống. Chính nhờ đặc thù này mà Pháp luật được vận dụng thuận tiện và hiệu suất cao hơn trong đời sống xã hội. Tính không thay đổi Pháp luật có vai trò giúp không thay đổi xã hội, do đó nếu Pháp luật luôn biến hóa sẽ đánh mất lòng tin của mọi người so với Pháp luật. Mặt khác Pháp luật luôn được yên cầu phải tương thích với sự tăng trưởng kinh tế tài chính nên khi các quan hệ kinh tế tài chính xã hội đổi khác tăng trưởng thì Pháp luật phải biến hóa theo nếu không Pháp luật sẽ trở thành yếu tố cản trở sự tăng trưởng xã hội, nên tính không thay đổi của Pháp luật là tính không thay đổi tương đối.

Xem thêm :  Phường tiếng Anh là gì? Đọc ngay để có câu trả lời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *